Έπεσαν οι υπογραφές ανάμεσα σε ΣΚΤ και Ελληνική

Click For Larger Image & Read More
Έπεσαν οι υπογραφές ανάμεσα σε ΣΚΤ και Ελληνική
 © offsite 2020
Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λίμιτεδ (η «Εταιρεία») στις 18 Ιουνίου 2018, ότι η τελική προσφορά (η «Τελική Προσφορά») για την απόκτηση (η «Απόκτηση») ορισμένων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας Λτδ («ΣΚΤ»), έχει εγκριθεί από τους μετόχους της ΣΚΤ σε έκτακτη γενική συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στις 18 Ιουνίου 2018, η Τράπεζα ανακοινώνει ότι σήμερα υπόγραψε Συμφωνία Μεταφοράς Εργασιών («ΣΜΕ») με την ΣΚΤ σε σχέση με την Απόκτηση και συμφωνία εγγραφής μετοχών με την “BRAVO Strategies III (“BSIII”)” σε σχέση με την αύξηση... ...


Έπεσαν οι υπογραφές ανάμεσα σε ΣΚΤ και Ελληνική


The contents of this article including any associated images are © offsite 2020

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

24hr Ειδήσεις σε Κύπρος